Spaľovne odpadov • okr. Levice a okolie

MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.

MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.

Služby v oblasti nakládání s odpady a konečné zneškodnění nebezpečných odpadů ve vlastní spalovně. V současné době působíme na území celé Moravy, ale naše aktivity zasahují i do Čech. Zajišťujeme služby živnostníkům, malým a středním soukromým firmám, orgánům …

OTVORENÉ (Zatvára v 13:30)

BIODEGRADACE s.r.o.

Odstranění odpadů (biodegradace, spalovna průmyslových odpadů, skládka nebezpečných odpadů), dekontaminace a sanace lokalit (sanace kontaminovaných zemin in situ, sanace kontaminovaných zemin on situ, sanace kontaminovaných vod), ekologická havarijní služba, …

SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava

Český výrobce obuvi, kožené a kožešinové konfekce, dámské a pánské obuvi, kožených rukavic, kožené galanterie, průmyslové galanterie a průmyslových a technických obalů. Provozujeme spalovnu odpadů.

Priemyselné emisie - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML

spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov – aspekty prevádzky, limitné hodnoty emisií, pravidlá monitorovania a dodržiavania pravidiel, zariadenia a činnosti používajúce organické rozpúšťadlá – limitné hodnoty emisií, schémy znižovania a podmienky nahrádzania nebezpečných látok,

Spaľovne alebo obehové hospodárstvo? Slovensko chce oboje

euractiv.sk/section/energetika/news/spalovne-ale …

Nový akčný plán pre obehovú ekonomiku spaľovne nespomína. Minulý týždeň sa vo výboroch Európskeho parlamentu diskutovalo o dvoch dokumentoch, ktoré Európska komisia považuje za kľúčové pre prechod EÚ na uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Slovensko do jedného z nich presadzuje spaľovne.

www.minzp.sk

www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodno …

Vydanie vyjadrenia k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo k ich zmenám podľa § 99 písm. a) zákona. ... Levice Krškany 249, 934 01 Levice 11/17/P-1.8 +421908567775 fasanekova@ekolio.sk

Spaľovanie odpadu - Informačná platforma zelené a obehové ...

zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/ovzdusie/zoz …

Spaľovanie odpadu. Cieľom právnej úpravy týkajúcej sa spaľovania odpadov (§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je prevencia a redukcia negatívnych dopadov spaľovania odpadov na zdravie ľudí a životné prostredie. Slovenská právna úprava je transpozíciou smernice EÚ 2010/75 ...

Spaľovňa - fcc-group.eu

www.fcc-group.eu/slovensko/technologie/ostatne-t …

Spaľovňa v Kysuckom Novom Meste je zariadenie pre termické zneškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných odpadov od pôvodcov odpadov zo Slovenskej republiky. Proces pyrolýzneho spaľovania slúži na spálenie daného odpadu za účelom zmenšiť jeho objem a zmeniť ho na sterilné skládkovateľné popoloviny s následným využitím uvoľneného tepla cez teplovodný kotol.

minzp.sk

minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnoteni …

Levice Krškany 249, 934 01 Levice 11/17/P-1.8 ... preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov podľa § 18 ods. 1 zákona vypočítanej podľa prílohy č. 9, ak ide o žiadosti podľa zákona alebo osobitného predpisu[1]) o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona ...

Spaľovne odpadov nevyriešia problém s odpadmi - Nula odpadu

www.nulaodpadu.sk/nie-spalovniam-odpadu

Energetické zhodnocovanie – v prípade spaľovania je tepelná energia využívaná na vykurovanie budov alebo/a premenu na elektrickú energiu.. Zariadenia pre spoluspaľovanie odpadov – napr. Cementárne. Pri výrobe cementu sa v nich okrem hlavného paliva (zemný plyn, uhlie) spaľuje aj doplnkové palivo – odpad v podobe TAP (tuhé alternatívne palivo).

Moderné spaľovne odpadov sú riešením, nie strašiakom

www.ppa.sk/moderne-spalovne-odpadov-su-riesenim- …

Naše skúsenosti v zahraničí nás utvrdzujú v presvedčení, že spaľovanie odpadov v moderných spaľovniach je efektívnym a ekologickým riešením problémov s komunálnym odpadom. Namiesto hromadenia na skládkach a znečisťovania ovzdušia a vody sa môže odpad využiť na výrobu tepla aj elektrickej energie. Participovali sme na ...

Spaľovne odpadov | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/dokument/100872/spalovne-od …

Spaľovne odpadov sú zariadením na premenu odpadov na energiu. Každá vyspelá krajina na svete sa snaží zabezpečiť, aby odpady vyprodukované občanmi neskončili na skládke. Preto vytvárajú rôzne regulácie trhu, aby sa využívanie energie z odpadov (tzv. waste-to-energy policy) presadilo v konkurencii so skládkovaním ...

Na Slovensku by mohlo vzniknúť päť nových spaľovní odpadov

www.teraz.sk/slovensko/na-slovensku-by-mohlo-vzn …

Proti výstavbe spaľovní odpadu zakročuje verejnosť a dotknuté obce, pripomína envirorezort. Na Slovensku sa podľa MŽP viac ako 25 rokov nepodarila výstavba žiadnej spaľovne. "Pre viaceré projekty spaľovní, po určení rozsahu hodnotenia, už nebola ani vypracovaná správa o hodnotení," konštatuje ministerstvo. Poukazuje tiež ...

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ - VUT

dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/175387/fi …

e do spaľovne odpadov s rovnotlakovým lopatkovaním. V práci sú vypracované návrhy a výpo ty bilann ých schém, ktoré slúžia v alšej a sti práce ako základ pre výpoet prietokovej asti turbíny. Prietoková asť je navrhovaná na dv e prevádzky – pre plno kondenzanú prevádzku a pre plno odberovú prevádzku. ...

Spaľovanie odpadu - Enviroportál - životné prostredie online

www.enviroportal.sk/ovzdusie/zoznam-spalovni-a-z …

Spaľovanie odpadu. Cieľom právnej úpravy týkajúcej sa spaľovania odpadov ( § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je prevencia a redukcia negatívnych dopadov spaľovania odpadov na zdravie ľudí a životné prostredie. Slovenská právna úprava je transpozíciou smernice EÚ 2010 ...

Spaľovanie odpadov - BIOspotrebiteľ

www.biospotrebitel.sk/clanok/1319-spalovanie-odp …

Spaľovne menia heterogenný materiál rôzných fyzikálno – chemických vlastností na homogenný toxický odpad. Znečistenie vôd (výtoky z filtračných zariadení na čistenie plyov a chladiacá voda). Zvýšená frekvencia dopravy ( doprava odpadov do spaľovne) a ňou vyvolané negatívne efekty (hluk, zvýšená prašnosť ...

Aj moderné spaľovne nebezpečných odpadov sú škodlivé

www.bozpo.sk/public/poradna/zp/05_ekoporad0110.htm

Spaľovne odpadov sú jedným z hlavných zdrojov vysoko toxických, karcinogénnych dioxínov[1] a ďalších perzistentných organických látok (POP)[2],“ upozorňuje Hegyi. -----[1] Dioxíny patria medzi najtoxickejšie látky. Sú perzistentné - dlhodobo sa nerozkladajú, pretrvávajú v životnom prostredí a živých organizmoch.

Spaľovanie odpadov – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Spa%C4%BEovanie_odpadov

Tuhý komunálny odpad v peci spaľovne s pohyblivým roštom ktorá je schopná spracovať 15 metrických ton (17 ton) odpadu za hodinu. Spaľovanie odpadu je proces termického spracovania odpadu, ktorý zahŕňa spaľovanie látok obsiahnutých v odpadových materiáloch. Jeho cieľom je premena pôvodne nebezpečných látok na neškodné ...

V odpade dovážanom z mesta do spaľovne našli aj živých psíkov

kosice.korzar.sme.sk/c/4630894/v-odpade-dovazano …

Bratislava Levice Nové Zámky Nitra Pezinok Senec Topoľčany Trenčín Trnava Záhorie. ... ktorý smeroval do Spaľovne odpadov Košice, spoločnosti Kosit. Ako nás. ... K návšteve košickej Spaľovne nás motivovala nová linka na ručné dotrieďovanie plastov, ktorá bola inštalovaná koncom minulého roku. ...

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVNE ODPADOV A ZARIADENIA NA ...

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/20 …

Spaľovňa odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov musia byť vybavené automatickým systémom, ktorý pri prevádzke spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov zabezpečí odstavenie prísunu odpadu a) pri nábehu, kým teplota nedosiahne hodnotu ustanovenú podľa bodu 4,

194/2022 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného pro... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/194

Číslo: 194/2022 Z. z. Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Typ:

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVNE ODPADOV A ZARIADENIA NA ...

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/20 …

Spaľovňa odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov musia byť vybavené automatickým systémom, ktorý pri prevádzke spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov zabezpečí odstavenie prísunu odpadu a) pri nábehu, kým teplota nedosiahne hodnotu ustanovenú podľa bodu 4,

Nakladanie s odpadom | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/Nakladanie-s-odpadom/refer …

Spaľovne odpadov produkujú tieto emisie: Počas normálnej prevádzky spaľovne sú emitované hlavne primárne škodliviny, ktoré vznikajú pri dokonalom spaľovaní (CO2, vodná para a kyslé plyny), ďalej častice prachu a kovov, ktoré neboli zachytené pri čistení spalín, ako aj škodliviny vznikajúce pri nedokonalom spaľovaní.