Pobytové sociálne služby

ppSeniors a. s.

Súkromné zariadenie penziónového typu. Ubytovacie a stravovacie služby pre seniorov, sociálna starostlivosť.

71 kmPiešťany, Nitrianska ulica 1857/24 + pobočka

Penzión Jeseň

Ubytovanie v penzióne s ošetrovateľskou službou, rehabilitačný program. Domov pre seniorov, služby denného stacionára. Lekárska starostlivosť, služby maséra a rehabilitačné cvičenia, pranie, žehlenie.

OÁZA SV. FILIPA

Sociálne, vzdelávacie a rekreačné zariadenie KCNS v Lúčkach pri Kremnici poskytuje oddych a pokoj v prírode.

Centrum sociálnych služieb

Centrum sociálnych služieb Juh poskytuje v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sociálne služby v časti: domova sociálnych služieb (DSS) špecializovaného zariadenia zariadenia podporovaného bývania ...

Pobytové služby - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/pobytove-sluzby

Takové možnosti se nabízí např. v rámci pečovatelské služby (§ 40 cit. Zákona), kdy do domácnosti člověka dochází pečovatel/ka, aby mu pomohli s péčí o vlastní osobu, při hygieně nebo se zajištěním stravy a chodu domácnosti. Obdobně lze využít také osobní asistenci (§ 39 cit. Zákona). Všechny sociální ...

Sociální služby v ČR – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5% …

Služby sociální péče. Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Mezi tyto služby ...

Sociálne služby - Levice

www.levice.sk/socialne-sluzby.phtml

Kontakt: Mestský úrad v Leviciach - oddelenie služieb občanom a organizáciám. Námestie hrdinov č. 1. 934 01 L e v i c e. tel.kontakt: 036/6350 214. e-mail: soc.kd@levice.sk. socialne@levice.sk.

Doporučený postup č. 2/2022, - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/documents/20142/1060378/2_DP_proces_ …

služby pro rodiny s dětmi; sociální rehabilitace. O tom, že smluvní strana má právo navrhnout a vyžadovat písemnou formu smlouvy o poskytování sociální služby, je zájemce srozumitelně informován již v procesu jednání se zájemcem o službu, když jej zaměstnanec seznamuje s možnostmi a podmínkami poskytování služby.

22 A 59/2015 - 47 Sociální služby: pobytová sociální služba

www.zakonyprolidi.cz/judikat/ksos/22-a-59-2015-47

To lze též dovodit z § 33 odst. 2 téhož zákona, v němž jsou pobytové služby vymezeny jako služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 22A 59/2015 - 47. ČESKÁ REPUBLIKA . ROZSUDEK. JMÉNEM REPUBLIKY. Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr.

Inštitúcie so sociálnym zameraním - Levice

www.levice.sk/institucie-so-socialnym-zameranim. …

Adresár subjektov pôsobiacich v meste Levice: Zoznam zariadení poskytujúcich sociálne služby s právnou subjektivitou v meste Levice: Zariadenia v pôsobnosti NSK „JESEŇ ŽIVOTA „ Zariadenie sociálnych služieb Družstevnícka ul. 22 934 80 Levice riaditeľka : Mgr. Anna Psárska – tel. : 036/630 58 20 tel. : 036/631 29 42

Sociální služby - Průvodce

www.mpsv.cz/socialni-sluzby-1

Sociální služby - poskytovatelé a dostupnost. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a ...

MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby ...

www.mpsv.cz/-/mpsv-pripravilo-bezpecnostni-opatr …

Semafor pro pobytové sociální služby. SEMAFOR má pomoci poskytovatelům pobytových sociálních služeb zorientovat se v rychle se měnící situaci. Tohoto opatření by měly ke své činnosti využívat také orgány ochrany veřejného zdraví. Díky SEMAFORU mohou jak poskytovatelé, tak i klienti dopředu vědět, jak postupovat v ...

Prehľad sociálnych služieb - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/s …

Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú anonymne bez preukazovania identity a bez ohľadu na prejavy požitia návykovej látky. Sú tak určené pre všetky osoby v rôznorodej nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré potrebujú dostupnú pomoc najmä vzhľadom na miesto v ktorom sa zdržiavajú a na výšku úhrady za sociálnu ...

Nové zariadenie sociálnych služieb v Prešove prijíma klientov - SME

tlacovespravy.sme.sk/c/22558610/nove-zariadenie- …

Po úpravách začalo zariadenie od 1.12.2020 poskytovať pobytové sociálne služby, ktoré sú šité na mieru potrieb klienta. Klientom je poskytnutý individuálny prístup v starostlivosti a príjemnú atmosféru pomáha vytvárať vyškolený a kvalifikovaný personál.

Vybrané ukazatele životního stylu uživatelů pobytové sociální služby

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/15963/un …

poskytované služby je pak stanovována individuální míra podpory, tak aby uživatelé sociálních služeb zůstali rovnocennými členy společnosti a nestali se postupně závislí na poskytovaných sociálních službách. Právě u rezidenčních pobytových služeb jsou tyto principy a cíle dosahovány nejobtížněji.

Transformace pobytové sociální služby - cuni.cz

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/999 …

Transformace pobytové sociální služby Příprava uživatelů na přechod ze zařízení ústavního typu do zařízení komunitního typu Martina Schofferová, DiS. Katedra Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Hana ížková Studijní program: B7508, Sociální práce Studijní obor: Pastoraþní a sociální práce Praha 2018

Zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denný ...

bratislava.sk/socialne-sluzby-a-byvanie/socialne …

Pobytové sociálne služby pre ľudí so zdravotným znevýhodnením zriaďuje prevažne Bratislavský samosprávny kraj ↗. Neverejní poskytovatelia poskytujú sociálnu službu vo viac ako desiatich zariadeniach pre seniorov a v ôsmych zariadeniach opatrovateľskej služby na území hlavného mesta.

Sociální služby | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ...

www.spmpcr.cz/socialni-sluzby

Sociální služby jsou služby, které pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence, denní stacionář, chráněné bydlení či poradenství. Sociální služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento zákon přesně vymezuje druhy ...

Doporučený postup č. 5/2018, - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporuceny_po …

Strana 5 z 36 Pro naplnění tohoto cíle je zvoleno řešení spočívající ve dvou krocích. Zaprvé se musí zohlednit dobrovolnost „na vstupu“ do zařízení, tedy při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby (dále jen „smlouva“); pokud za člověka někdo rozhoduje, potom smí smlouvu při neprojevení souhlasu tímto člověkem uzavřít, jen je-li

Vnitřní pravidla poskytování pobytové sociální služby Domova seniorů ...

www.dssec.cz/res/file/vnitrni%20pravidla%20DS.pdf

pobytové sociální služby Domova seniorů Seč, s.r.o. Domov seniorů Seč, s.r.o. poskytuje, ve smyslu zákona číslo 108/2006 Sb.; o sociálních službách a v souladu s rozhodnutím o registraci KrÚ 62750 2015/OSV EO, z 2. 10. 2015, pobytovou a sociální službu.

Sociální pobytové služby - LDN Rybitví

www.ldn-rybitvi.cz/services-view/socialni-pobyto …

Posláním sociální pobytové služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je poskytnout dočasné zázemí v klidném a bezpečném prostředí osobám, které potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech, a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Cíl služby Cílem je poskytnout dočasnou podporu ...

Sociálne služby - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/s …

Sociálne služby. Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Štát prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Zameranie sociálnych služieb: prevencia vzniku, riešenie alebo ...

Pobytové sociální služby pro seniory na Valašskomeziříčsku

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/586 …

Šestá kapitola představuje pobytové sociální služby v oblasti Valašskomeziříčska. Přibližuje sociální zařízení Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Podlesí. Poukazuje na služby poskytované Diakonií Českobratrské církve evangelické – hospicem Citadelou. V závěru je zmíněna již zaniklá služba domov

Ambulantní a pobytové sociální služby - Mapy.cz

sk.mapy.cz

Poskytujeme ambulantní a pobytové sociální služby mentálně postiženým. Ambulantní a pobytové sociální služby - APOSS LIBEREC příspěvková organizace (Sociálne služby) • Mapy.cz - v slovenčine