Ekologické poradenstvo

TALPA - RPF, s.r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.

Bezvýkopová výstavba a renovace inženýrských sítí, řízené horizontální vrtání a protlaky, sanace znečištěných vod a zemin, biotechnologická dekontaminace, výstavba vodovodů a kanalizací, dodávky a montáž – tepelná čerpadla, řezání vodním paprskem.

183 kmČeská republika Ostrava - Kunčičky, Holvekova 645/36
Ekoporadenství – Ing. Radek Klvač

Ekoporadenství – Ing. Radek Klvač

Nabízím služby v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, nakládání s vodami, EIA, IPPC a stavebního řádu. Zejména se jedná o vypracování potřebných dokumentů v oblasti životního prostředí, které potřebujete pro svoji podnikatelskou činnost. Dále ...

OTVORENÉ (nonstop)

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL – Radomil Sikora

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL – Radomil Sikora

Provádíme ekologickou likvidaci vozidel pro Ostravu a široké okolí. Likvidace vozidla je realizována ze zákona zdarma. Dále dle zákona musí vozidlo určené k likvidaci obsahovat všechny hlavní části. Postaráme se o Vaši likvidaci od A po Z. Vykoupíme a dobře …

Ekologie Ing. Petr Bartoš

Zajišťujeme řešení ekologické a vodohospodářské problematiky, jak ve fázi preventivní (studie, monitorovací systémy, havarijní plány, EIA, analýzy rizik, ekologické audity, hydrogeologické posudky), tak i ve fázi kontrolní (průzkum, monitoring, supervize ...

Mgr. Adrián Czernik – biologické hodnocení

Mgr. Adrián Czernik – biologické hodnocení

Biologická hodnocení a posouzení, naturová posouzení, biologický dozor staveb, botanické a zoologické průzkumy, posudky na zateplení, úpravy budov OPŽP, IROP (netopýři, rorýsi apod.), záchranné transfery zvířat a rostlin, realizace ochranných ...

EXWIN consult, s.r.o.

EXWIN consult, s.r.o.

Zabýváme se problematikou nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, plynů a par kapalin v provozech. Zpracování DOPV a jiná poradenská činnost v oblasti nebezpečí výbuchu průmyslových prachů, plynů a par kapalin v provozech. Zpracování protokolů o určení ...

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

SUBIO EKO s.r.o.

SUBIO EKO s.r.o.

Dlouholetý výrobce biologických přípravků na bázi užitečných mikroorganizmů a enzymů, které jsou vynikajícími ekologickými pomocníky v rozkladu, čištění a likvidaci nánosů a usazenin organických hmot v nejrůznějších prostředích. Naše mikrobiologické výrobky …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Ludmila Nováková – Ekologické služby

Ludmila Nováková – Ekologické služby

Komplexní služby v oblasti ekologie, odborné poradenství a služby v oblasti ochrany životního prostředí. Poskytujeme ekologické služby pro odpady, vodu, ovzduší, chemické látky, funkci ekologa, odborně způsobilé osoby, odpadového hospodáře, bezpečnostního ...

ZATVORENÉ (Otvára v Po nonstop)

EKOLA group, spol. s r.o.

EKOLA group, spol. s r.o.

Akreditovaná laboratoř. Měření, monitoring, snižování hluku: návrhy, posudky, studie, realizace – venkovní i pracovní prostředí. Specializované pracoviště hlukového mapování a GIS. Dodávky zvukoměrné techniky NORSONIC a hlukového software CADNA.

JORCON s.r.o.

JORCON s.r.o.

Kompletní dodávky veřejných, neveřejných, areálových – podnikových čerpacích stanic pohonných hmot (ČS PHM). Do roku 2017 jsme zpracovali nebo zajistili projektovou dokumentaci, stavební povolení, kompletní ČS PHM na klíč nebo jen určité části ČS pro více než …

169 kmČeská republika Dobromilice 60

XANTE s.r.o.

Jsme poradenská, expertní a konzultační společnost. Naší hlavní prioritou je poskytovat svým zákazníkům kvalitní a komplexní služby. Poskytované služby: poradenství a konzultace systému managementu podle ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, integrovaný ...

REC. ing. spol. s r.o.

REC. ing. spol. s r.o.

Jsme inženýrsko-dodavatelská firma se zaměřením na stavby biologických čistíren, odpadních vod a technologických celků ČOV. Nabízíme: technickou a metodickou pomoc při řešení problémů čistění odpadních vod, komplexní dodávky ČOV na klíč, montáž ...

SG - Geoinženýring s.r.o.

SG - Geoinženýring s.r.o.

Specializovaná geotechnická firma, která se zabývá projektováním, inženýringem a project managementem zejména inženýrských podzemních a ekologických staveb a prováděním geotechnických a ekologických průzkumů, jakož i samostatnou realizaci výše uvedených ...

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

PYRAMIS Q cz, s.r.o.

Specializované vzdělávání a poradenství v oblastech managementu jakosti, managementu ochrany životního prostředí (EMS), bezpečnostního managementu, metrologie, integrální logistiky, managementu obecně včetně řízení lidských zdrojů apod. Poradenská a ...

BIODEGRADACE s.r.o.

Odstranění odpadů (biodegradace, spalovna průmyslových odpadů, skládka nebezpečných odpadů), dekontaminace a sanace lokalit (sanace kontaminovaných zemin in situ, sanace kontaminovaných zemin on situ, sanace kontaminovaných vod), ekologická havarijní služba, …

Doc. PhDr. Ing. Vladimír Šebela, CSc

Poskytuji kompletní služby v ekologii a ochraně životního prostředí. Provádím znalecké posudky v tomto oboru. Zavádění a certifikace systému ISO.

Ing. Jan Dudík

Nabídka přepravy nebezpečných věcí. Poskytování poradenství v oblasti životního prostředí a odpadů.

OTVORENÉ (nonstop)

Ing. Ladislav Vašíček

Nabízíme komplexní služby v ekologii, rozptylové a hluková studie, oznámení EIA, integrovanou a provozní evidenci a odpadové hospodářství.

Mgr. Tomáš Ondrůšek

Nabízím poradenskou a znaleckou činnost v oblasti životního prostředí.

OTVORENÉ (nonstop)

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

Organizace provádí osvětu a poskytuje vzdělávání a poradenství v ekologickém zemědělství. Zároveň propaguje Moravské Kopanice a Bílé Karpaty.

102 kmČeská republika Starý Hrozenkov 314

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:30)

REC Group s.r.o.

REC Group s.r.o.

Provozujeme vzdělávací Kongresové centrum u Zlína. Nabízíme kurzy ekologického vzdělávání pro firemní zaměstnance, děti i širokou veřejnost. Naše služby zahrnují také ekologické poradenství.

BT - Servis

BT - Servis

Bezpečnosti práce, požární ochrana, životní prostředí, hygiena práce. Provádí revize elektro, hromosvodů, plynu, zvedacího zařízení, tlakových nádob. Hasící přístroje, hydrantové systémy-prodej, servis. Zavádí systému OHSAS18001. Koordinátor stavby.

Ing. Ivan Garaja

Nabídka poradenství v oblasti podnikové ekologie, bezpečnosti a požární ochrany.

Kamil Hrbáč

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Poradenské služby v oblasti ekologie.

Autovrakoviště Kvasice Marek Dynka

Nabízím přepravu autovraku, ekologická likvidace všech autovraků, prodej náhradních dílů z rozebraných autovraků, sběrné místo autovraků a ekologickou likvidaci.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

Zelené bydlení

Nabídka školení, přednášek a exkurzí v oblasti ekologického bydlení. Poskytování poradenských služeb.

Naděžda Mlčochová

Nabídka smluvní činnosti podnikového ekologa. Poskytování poradenství v oblasti chemických látek, ochrany ovzduší a vod či nakládání s odpady.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Mgr. Radim Kočvara

Nabídka biologických průzkumů a hodnocení.

SPRESO  s.r.o.

SPRESO s.r.o.

Zabýváme se těmito službami: využití stabilizovaného kalu z čistíren odpadních vod, využití ostatních odpadů (např. biologicky rozložitelných), rekultivace a sanace veškerých skládek, čištění rybníků, retenčních nádrží, koryt řek a potoků, provádění …

176 kmČeská republika Kralice na Hané, Sportovní 321 + pobočka

Mgr. Stanislav Mudra

Nabídka poradenství a služeb v oblasti ekologie, biologie a ochrany a tvorby životního prostředí.

Eco Moravia

Poskytujeme služby v oboru aplikované ekologie a ochrany životního prostředí pro investory, stavební firmy a projektanty. Provádíme ekologický dozor na stavbách. Posuzujeme investiční záměry. Organizujeme semináře, poznávací exkurze a tématické přednášky na …

BIOTREND MORAVA s.r.o.

Specializujeme se na získávání dotací na rekultivace a sanace starých ekologických zátěží pro města, obce, neziskové organizace, soukromé osoby a společnosti. Poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství a ochranu životního prostředí.

WSAEKO, s.r.o.

Nabídka vzorkování odpadů a podzemních vod včetně chemických analýz, měření skládkového plynu a inženýrsko-geologického průzkumu.

EPS, s.r.o.

EPS, s.r.o.

Dekontaminace zemin a podzemních vod od ropných látek pomocí bioremediačních prací (biodegradace) přímo na lokalitě nebo na dekontaminační ploše. Realizace geologických průzkumů, analýz rizika a hydrogeologických posudků.

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.

Nabídka komplexních služeb v oblasti ochrany přírody. Poskytování poradenství. Provádění biologických hodnocení, průzkumů a expertíz.

KRAZZER, s.r.o.

Provozování kanalizací a čističek odpadních vod. Poskytování poradenství v ekologii. Likvidace odpadů, vývoz žump a septiků. Nabídka zkoušek těsnosti.

OTVORENÉ (nonstop)

BONTE intes EU, s.r.o.

Nabídka poradenství, obchodní činnosti a služeb v oblasti ekologie.

184 kmČeská republika Olomouc - Chválkovice, Horova 582/25 + pobočka
Ing. Zdeněk Mráček, CSc.

Ing. Zdeněk Mráček, CSc.

Poskytujeme poradenské a expertní služby v oblasti ochrany rostlin a lesnictví.

Ing. Miroslav Mišurec

Zpracovávám autorizované odborné posudky a rozptylové studie v oblasti ochrany ovzduší. Provádím autorizované měření emisí.

ZATVORENÉ (Otvára v Po nonstop)

Ekologické poradenství - Ing. Veronika Kašparová

Poradenské služby v oblasti životního prostředí, vodního hospodářství a provozování vodovodů a kanalizací. Prodej domovních čistíren odpadních vod, plastových jímek,septiků, zemních filtrů, lapáků tuku a ostatních plastových výrobků včetně zajištění projektu …

Ing. Rudolf Hecl

Provádíme poradenství v oblasti problematiky životního prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Ing. Jan Macháč

Nabídka environmentálního a ekologického poradenství a služeb, implementace a servisu systémů řízení jakosti a environmentálního managementu.

ZATVORENÉ (Otvára v Nie 07:00)

Ing. Jan Urbášek

Provádím chemickou likvidaci křídlatky, kosení a údržbu břehových porostů, lesnické a myslivecké činnosti. Nabízím poradenství a konzultace.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Ing. Marcela Zuzánková

Poradenská činnost v oblasti ekologie, zpracování IPPC, zajišťování řízení EIA, odpadových auditů a správního řízení.